Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1016/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

5 listopada 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1016/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1016/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1016/21 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 3 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz w związku z Uchwałą Nr LII/416/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Miasteczku Śląskim lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w okresie od 5 do 12 listopada 2021 roku konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Konsultacje mają formę elektroniczną i polegają na:

 • udostępnieniu projektu aktu przez okres 7 dni kalendarzowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • zamieszczeniu projektu aktu za pośrednictwem Systemu Konsultacji

Społecznych - strona Urzędu Miejskiego w Miasteczku

Śląskim https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/       

  1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji muszą być przedstawione w formie pisemnej przez upoważnionego do działania w imieniu danego podmiotu przedstawiciela oraz złożone w Sekretariacie Burmistrza Miasta lub na adres e-mail: sekretarz@miasteczko-slaskie.pl bądź poprzez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem: https://www.konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/  w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku w postaci stanowiska zawierającego:
 • nazwę podmiotu wnoszącego uwagi i opinie,
 • odniesienie do konsultowanego dokumentu,
 • szczegółowe uzasadnienie,
 • ewentualnie zaproponowaną zmianę zapisów.
   
  1. Formularz zgłoszenia opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta.

§ 5. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uchawła i formularz zgłoszenia opinii dostępne tutaj (kliknij)