Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

22 listopada 2021, dodane przez: M.K Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 12:00

 

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum.

 

 1. Ślubowanie nowo wybranych Radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2021 r.
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 6. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy brakującej części nawierzchni ulicy Sokoła.
 9. Projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy drogi na ul. Harcerskiej w Miasteczku Śląskim.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków dojazdowych do posesji znajdujących się przy ul. Tetmajera.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 17. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2022 rok oraz dyskusja nad projektem.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim