Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1056/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

3 grudnia 2021, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1056/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1056/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1056/21 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie wszczęcia postępowania "Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka medyczna nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi" zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 3 oraz art.15 ust. 2 a, b, d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/351/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi".

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie :

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania-Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Gabriela Walochnik – Inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Pani Irena Darmas – przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Pan Franciszek Spot - przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj (kliknij)