Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

2 czerwca 2020, dodane przez: M.K Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
grafika do wpisu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia z dnia 18 września 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.06.2020 r. do 10.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 w Referacie Budownictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji, pok. Nr 27 w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8, pok. Nr 3.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

1)           w formie pisemnej,

2)           ustnie do protokołu,

3)           za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

RODO - sporządzanie zmiany studium

Obwieszczenie G.6720.1.2019 z dn. 02.06.2020