Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27 stycznia 2022, dodane przez: M.K Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
grafika do wpisu: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zawiadamia, że w związku z podjęciem Uchwały XXXII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzone zostały nowe stawki opłaty, które od dnia 1 lutego 2022 roku wynoszą:

  • 28,00 zł miesięcznie/osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 56,00 zł miesięcznie/osobę - podwyższona stawka opłaty, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.