Facebook Wieści z Ratusza

Zarządzenie nr 1144/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

24 lutego 2022, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1144/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1144/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1144/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej.

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w związku Uchwałą Nr XXXV/377/22 

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 r. sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne gminy Miasteczko Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz przyznać w 2022 r. dotację:

dla Ludowego Klubu Sportowego Żyglin w wysokości 70.000,00 zł    

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

dla Hutniczego Klubu Sportowego "Odra" w wysokości 90.000,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 

§ 2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.

§ 3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.