Facebook Wieści z Ratusza

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

4 marca 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 10:30

 

 1. Otwarcie obrad. 
  • stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 stycznia 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lutego 2022 r.
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej) 
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2022 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na lata 2022- 2025.
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej spowolnienia ruchu na ul. Żyglińskiej oraz na skrzyżowaniu ulicy Żyglińskiej z ulicą Władysława Łokietka w Miasteczku Śląskim w stronę Żyglina.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy warunków dojazdowych do posesji przy ul. Gierzyna 10A.
 13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2022 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2022 roku.
 15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na II kwartał 2022 roku.
 16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na II kwartał 2022 roku.
 17. Interpelacje i zapytania radnych. 
 18. Wolne wnioski i informacje. 
 19. Zakończenie obrad.