Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1175/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

30 marca 2022, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1175/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1175/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1175/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, 583) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w związku Uchwałą Nr XXXV/377/22

Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 r. sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne gminy Miasteczko Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej oraz przyznać w 2022 r. dotację dla Klubu Sportowego "Volley" Miasteczko Śląskie w wysokości 29.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).

§ 2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.

§ 3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.