Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

15 kwietnia 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  w dniu 22 kwietnia 2022 r.  o godz. 11:30

 

 1. Otwarcie obrad 
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 marca 2022 r. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 kwietnia 2022 r. 
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej) 
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 
 5. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 6. Wystąpienie Starosty Tarnogórskiego w sprawie ulic Św. Marka i Rubinowej. 
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie – nr 2”.
 10. Projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Miasteczko Śląskie.
 11. Projekt uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXV/279/21 z dnia 29 marca 2021 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych. 
 13. Wolne wnioski i informacje. 
 14. Zakończenie obrad.