Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

29 kwietnia 2022, dodane przez: M.K Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”
grafika do wpisu: Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą"w ramach programu "Ojcostwo- Przygoda życia".

W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej "Przygoda z Tatą"   w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego  z ww. miast ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 roku.Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Oferty można składać w terminie do dnia 11 maja 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 -16.00 w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wejście od ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Regulamin konkursu