Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1257/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

12 maja 2022, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1257/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1257/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1257/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia 1230/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.583) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, 2 b, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn.zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXXV/377/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienić treść § 3 Zarządzenia Nr 1230/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku który otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Gabriela Walochnik– inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Pani  – przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Pani – przedstawiciel organizacji pozarządowej".

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.