Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

27 maja 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 3 czerwca 2022 r. o godz. 9:00

 

 1. Otwarcie obrad 
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 kwietnia 2022 r. 
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej) 
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-202
 7. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ul. Woźnickiej i ul. Śląskiej w Miasteczku Śląskim obręb Żyglinek”.
 12. Interpelacje i zapytania radnych. 
 13. Wolne wnioski i informacje. 
 14. Zakończenie obrad.