Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1297/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

2 czerwca 2022, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1297/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1297/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1297/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.583, poz.1005) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXXV/377/22  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. „Upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa w Miasteczku Śląskim w 2022 r.”

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń – Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania–Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Gabriela Walochnik – Inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść Zarządzenia dostępna tutaj (kliknij)