Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

14 czerwca 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 9:30

 

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 

 1. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasteczko Śląskie za 2021 rok.
 2. Debata nad raportem o stanie gminy Miasteczko Śląskie.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
 4. Procedura absolutoryjna.
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 3. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
 4. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok
 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2021.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2021.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasteczko Śląskie, w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III  kwartał 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2022 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na III kwartał 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na III kwartał 2022 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.