Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1360/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

30 czerwca 2022, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1360/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1360/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1360/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), w związku Uchwałą Nr XXXV/377/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 r. sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne gminy

Miasteczko Śląskie w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz przyznać w 2022 r. dotację dla Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych

w wysokości 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

§ 2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.

§ 3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.