Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4 lipca 2022, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno – wschodniej części sołectwa Brynica – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/283/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 marca 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno – wschodniej części sołectwa Brynica – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 lipca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r. 

 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony (wywieszony) w holu budynku na parterze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8 w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 15.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – za pomocą usługi dostępnej https://panel.isesja.pl Chęć uczestnictwa w dyskusji należy zgłaszać mailowo na adres geodezja@miasteczko-slaskie.pl lub telefonicznie pod nr 32 393 80 38 lub 32 393 80 27 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do udziału w dyskusji publicznej, począwszy od dnia wyłożenia do momentu rozpoczęcia dyskusji.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42 – 610 Miasteczko Śląskie, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl. 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: um@miasteczko-slaskie.pl.