Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Powszechny Spis Rolny – nabór rachmistrzów

15 czerwca 2020, dodane przez: M.K Powszechny Spis Rolny – nabór rachmistrzów
grafika do wpisu: Powszechny Spis Rolny – nabór rachmistrzów

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Miasteczko Śląskie,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.,

3) rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza,

4) rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

— imienia i nazwiska,

— adresu zamieszkania,

— telefonu,

— adresu email

(zgłoszenie w załączeniu).

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-5 kandydata na rachmistrza terenowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

(oświadczenie w załączeniu).

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza terenowego — Powszechny spis rolny 2020 r."

(decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi: Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji również na: https://spisrolny.gov.pl/

Zgłoszenie kandydata i oświadczenie (kliknij)