Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Sprostowanie do obwieszczenia Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

16 czerwca 2020, dodane przez: M.K Sprostowanie do obwieszczenia Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Sprostowanie do obwieszczenia Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

W nawiązaniu do obwieszczenia Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 2 czerwca 2020 r. informuję, Ze zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zmienionej art. 46 ustawy z dnia 4 czenwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, uwagi dotyczące projektu zmiany studium mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres um@miasteczko-slaskie.pl . Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Wyłożenie projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu odbywa się także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pod adresem: KLIKNIJ

Klauzula RODO