Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

23 sierpnia 2022, dodane przez: M.K Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
grafika do wpisu: Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

W roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w ramach programu są uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych:

1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

  • a) branżowej szkoły I stopnia,
  • b) branżowej szkoły II stopnia
  • c) czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • d) klas I-IV pięcioletniego technikum,
  • e) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum
  • f) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

2. Materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

  • a) branżowej szkoły I stopnia,
  • b) branżowej szkoły II stopnia,
  • c) klas I – IV pięcioletniego technikum,
  • d) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wsparcie dla uczniów wyniesie w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 225 zł do 445 zł.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2022/2023 . Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski do pobrania na stronie: https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zadania-publiczne-bip/wsparcie-uczniow-niepelnosprawnych/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-wzor-wniosku-do-wojewody-na-2022-r/