Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie z dnia 9 września 2022 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

9 września 2022, dodane przez: M.K Obwieszczenie z dnia 9 września 2022 r.  w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych
grafika do wpisu: Obwieszczenie z dnia 9 września 2022 r.  w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

Obwieszczenie z dnia 9 września 2022 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 16 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”. 

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”.

- bezpośrednio w sekretariacie urzędu w budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowy termin  i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki. 

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.  Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Miasteczka Śląskim.   

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 16 września 2022 r:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42- 610  Miasteczko Śląskie w sekretariacie urzędu w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta Miasteczko Śląskie (https://miasteczko-slaskie.pl/) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane  o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy  o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.