Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

27 października 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 3 listopada 2022 r. o godz. 14:30

 1. Otwarcie obrad 
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2022 r. 
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej) 
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 6. Projekt uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2030”.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/429/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 września 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Interpelacje i zapytania radnych. 
 13. Wolne wnioski i informacje. 
 14. Zakończenie obrad.