Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

17 listopada 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim  w dniu 24 listopada 2022 r.  o godz. 14:00

 

 1. Otwarcie obrad 
  • stwierdzenie quorum
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej) 
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 7. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie uczczenia jubileuszu 30-lecia powołania Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie".
 9. Interpelacje i zapytania radnych. 
 10. Wolne wnioski i informacje. 
 11. Zakończenie obrad.