Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

21 grudnia 2022, dodane przez: M.K Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 28 grudnia 2022 r.  o godz. 11:00

 

 1. Otwarcie obrad 
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 listopada 2022 r. 
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2022 r. 
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej) 
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. 
 5. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 9. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2023 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
 11. Projekt uchwały  w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 12. Projekt uchwały  w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2023 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2023 roku.
 15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na I kwartał 2023 roku.
 16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na I kwartał 2023 roku.
 17. Interpelacje i zapytania radnych. 
 18. Wolne wnioski i informacje. 
 19. Zakończenie obrad.