Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1620/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

30 grudnia 2022, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1620/22  Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1620/22  Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1620/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561) oraz  art.15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327, poz. 2490, poz.1812) oraz w związku z Uchwałą nr XXXV/377/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

  1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Miasteczko Śląskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przyznać dotację w wysokości 260.000,00 zł (słownie: dwieście  sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Caritas Diecezji Gliwickiej.
  2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta Miasteczko Śląskie do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.
  3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu informację o rozstrzygnięciu konkursu.
  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Załącznik