Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1662/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

20 stycznia 2023, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1662/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1662/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1662/23 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie wszczęcia postępowania pn."Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej" zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1,  art. 7 ust. 1 pkt. 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023. poz.40) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust.2 a, ust.2 b, ust.2 d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz.1327, poz2490, poz.1812) oraz w związku z Uchwałą Nr XLVII/467/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w zakresie piłki siatkowej.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani  Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta- Przewodnicząca Komisji
  • Pani Ewelina Skrabania-Różycka - Skarbnik Miasta - Zastępca Przewodniczącej Komisji
  • Pani Gabriela Walochnik – Inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść zarządzenia (klinkij).