Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

30 stycznia 2023, dodane przez: M.K Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 13:30

 

 1. Otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2022 r.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2022 r.
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej  na okres 10 lat.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr LI/401/10 z dnia 29 września 2010 r. dotyczącej ustanowienia pomników przyrody.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/245/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2023 roku.
 8. Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/233/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 9. Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.