Facebook Wieści z Ratusza

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

25 czerwca 2020, dodane przez: M.K Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 11.00.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.

 

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2020 r. 
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasteczko Śląskie za 2019 rok. 
 5. Debata nad raportem o stanie gminy Miasteczko Śląskie. 
 6. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. 
 7. Procedura absolutoryjna
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok. 
 3. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 
 4. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 roku. 
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. 
 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. 
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim. 
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2019. 
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2019. 
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2020-2030.
 8. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. 
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/271/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/271/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 6 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 14. Projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVI/175/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasteczko Śląskie. 
 16. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjno – zabezpieczających pomników przyrody grupy drzew Aleja lipowa oraz drzewa gatunku Klon pospolity.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim. 
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie na terenie powiatu tarnogórskiego powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 21. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2020 r.
 22. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2020 r.
 23. Projekt uchwały w sprawie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na III kwartał 2020 r.
 24. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na III kwartał 2020 r.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zakończenie obrad.