Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

17 lutego 2023, dodane przez: M.K Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
grafika do wpisu: Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 326 699,37 zł.

 

CEL PROGRAMU

 

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

 

ADRESACI PROGRAMU

 

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osoby pełnoletnie niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz osoby posiadające orzeczenie traktowane na równi z powyższymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

 

USŁUGI ASYSTENTA

 

Usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu.

Do głównych zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc uczestnikom Programu w:

 

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Ponadto stymulowanie Osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego.

 

KORZYŚCI

Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku. Zmniejszenie wykluczenia osób niepełnosprawnych. Aktywniejsze życie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym. Ochrona przed izolacją i osamotnieniem poprzez dotrzymywanie im towarzystwa i motywowanie do podejmowania działań przy wsparciu asystenta do aktywnego życia w społeczeństwie i korzystania w pełni z dóbr kultury.