Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

24 lutego 2023, dodane przez: M.K Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie – nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/398/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 kwietnia 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie – nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, przy ul. Rynek 8, pok. Nr 27 w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. o godz. 15.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, przy ul. Rynek 8, pok. nr 3. Dopuszcza się zdalne uczestnictwo w dyskusji. Chęć zdalnego uczestnictwa należy zgłosić mailowo na adres geodezja@miasteczko-slaskie.pl lub telefonicznie pod nr 32 393 80 38 lub 32 393 80 27 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane łącze do spotkania, począwszy od dnia wyłożenia najpóźniej do dnia 3 marca 2023 r. do godz. 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42 – 610 Miasteczko Śląskie, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r.

Uwagi do projektu zmiany studium mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: um@miasteczko-slaskie.pl.

Projekt „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pod linkiem: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/161-projekty-wylozone-do-publicznego-wgladu/artykuly/1721-wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-miasteczko-slaskie-nr-2-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko?lang=PL