Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Sprostowanie do obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

3 marca 2023, dodane przez: M.K Sprostowanie do obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
grafika do wpisu: Sprostowanie do obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Informujemy, że w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie – nr 2” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nr G.6721.2.2022 z dnia 14 lutego 2023 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska, zamiast daty dyskusji publicznej 6 marca 2022 r., powinna być data 6 marca 2023 r.

W związku z zaistniałą sytuacją, w okresie wyłożenia „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie – nr 2” zostaje zorganizowana dodatkowa dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 11.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, przy ul. Rynek 8, pok. Nr 3. Dopuszcza się zdalne uczestnictwo w dyskusji. Chęć zdalnego uczestnictwa należy zgłosić mailowo na adres geodezja@miasteczko-slaskie.pl lub telefonicznie pod nr 32 393 80 38 lub 32 393 80 27 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane łącze do spotkania, począwszy od dnia wyłożenia najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15.00.