Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Nabór do projektu pilotażowego „SMARTOPIEKA PREMIUM”

15 marca 2023, dodane przez: M.K Nabór do projektu pilotażowego „SMARTOPIEKA PREMIUM”
grafika do wpisu: Nabór do projektu pilotażowego „SMARTOPIEKA PREMIUM”

W trosce o poprawę bytu osób w wieku 60+ i niesamodzielnych Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” w Koszęcinie zawarło umowę ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej z siedzibą w Katowicach w zakresie współpracy przy realizacji Projektu pn.: „SMARTOPIEKA PREMIUM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś priorytetowa: IX. Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

W ramach SMARTOPIEKI PREMIUM wsparciem objęte zostaną osoby starsze (60+).

Wsparcie w okresie 3 miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec 2023 r.

Poszukujemy opiekunów oraz osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Usługą opiekuńczą mogą zostać objęte osoby, które spełniają następujące warunki (kryteria kwalifikacyjne):

- osoba w wieku powyżej 60 roku życia;

- osoba zamieszkała na terenie jednej z 16 gmin należących do obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśnej Krainy Górnego Śląska” (gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś, Kalety, Miasteczko Śląskie i Pyskowice);

- osoba o dochodach nie przekraczających 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej – 1 164,00 zł,
  • Dla osoby w rodzinie - 900,00 zł.

*Dla osób, których dochód jest wyższy odpłatność za godzinę usługi opiekuńczej wynosi 1zł (62 zł na miesiąc).

- osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Kryteria dla osób świadczących usługi opiekuńcze (Opiekun):

- osoba pełnoletnia;

- nie jest członkiem rodziny podopiecznego;

- odbędzie szkolenie w ramach projektu przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

- opiekun może świadczyć usługi opiekuńcze dla maksymalnie 3 podopiecznych.

 

Opiekun zapewnia podopiecznemu:

- usługę opiekuńczą min. 62 godziny opieki w miesiącu (2 godziny dziennie), w miejscu zamieszkania osoby objętej opieką;

Opiekun otrzyma wynagrodzenie w wysokości 22,80 zł brutto na godzinę (umowę zlecenie – 62 h miesięcznie),

oraz dodatkowo 1050 zł miesięcznie na poniższe świadczena, dla poopiecznego finansowane z projektu :

- usługę cateringową w formie 2 daniowego obiadu z surówką (1 dziennie);

- usługę kosmetyczną/fryzjerską (min. 1 usługa na miesiąc);

- poradę psychologiczną/prawniczą/dietetyczną/fizjoterapeutyczną (min. 4h/ m-c);

- artykuły zużywalne.

Kompletne formularze zgłoszeniowe wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w biurze Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty. Ilość miejsc ograniczona. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywać się będzie według kolejności kompletnie wypełnionych zgłoszeń.

 

Wykaz załączników:

- formularz zgłoszeniowy opiekun/podopieczny

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o stanie zdrowia

RODO

Skala Barthel

Regulamin rekrutacji do projektu „SMARTOPIEKA PREMIUM”

Wzór Umowy uczestnictwa w projekcie SMARTOPIEKA PREMIUM