Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1749/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

31 marca 2023, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1749/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1749/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1749/23 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, ust.2 b, ust.2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z Uchwałą nr XLVII/467/22  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. "Monitoring zdrowotny dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasteczko Śląskie w zakresie narażenia środowiskowego na ołów poprzez przeprowadzenie badań profilaktycznych na zawartość ołowiu we krwi"

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta- Przewodnicząca Komisji,
  • Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta- Zastępca Przewodniczącej Komisji,
  • Pani Gabriela Walochnik– inspektor w Referacie Organizacyjnym,
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść i załącznik do zarządzenia (kliknij)