Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

26 czerwca 2020, dodane przez: M.K Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich
grafika do wpisu: Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

25 czerwca 2020 r., na stronie Ministerstwa Zdrowia (adres www: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezpieczenstwa-epidemiologicznego-podczas-wyborow-prezydenckich), opublikowane zostały wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.

Zgodnie z pkt 2 przedmiotowych wytycznych: „Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.”.

Jednocześnie informujemy, iż na mocy art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) ustawodawca dodał do ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej art. 8a ust. 5 pkt 2, zgodnie z którym Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydać zalecenia i wytyczne „określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Zgodnie z art. 8a ust. 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w ust. 5 pkt 2.