Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Konsultacje społeczne

26 maja 2023, dodane przez: M.K Konsultacje społeczne
grafika do wpisu: Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327), w zakresie projektów uchwał Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczących:

a) określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych,

b) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl