Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

31 maja 2023, dodane przez: M.K Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 13:00

  1. Otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum.

  1. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/490/23 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej do spółki Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
  4. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
  5. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie obrad.