Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Informacja dla mieszkańców gminy o wyborach ławników

2 czerwca 2023, dodane przez: M.K Informacja dla mieszkańców gminy o wyborach ławników
grafika do wpisu: Informacja dla mieszkańców gminy o wyborach ławników

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 1 ławnik;

- do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach  – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnik;

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach  upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta po terminie, tj. po 30 czerwca 2023 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 ŁAWNIKIEM może być wybrany kto spełnia następujące warunki:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI  nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
  i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

 

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE  PRZEZ  STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ (REJESTROWĄ):

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

 

ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZALĄCZNIKI  DO  KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

 

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA  

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w referacie Organizacyjnym – Urząd Miejski
w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8 (pokój 30), po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8  (pokój nr 30) w zamkniętych kopertach z dopiskiem  KANDYDAT NA ŁAWNIKA”  – w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 16:30, od wtorku do czwartku 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:30
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 393 80 31, 32 393 80 33

Wszystkie  potrzebne do zgłoszenia druki  są również dostępne w formie elektronicznej  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim,
http://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/320-kadencja-20242027/artykuly/1870-druki-do-pobrania?lang=PL
w zakładce „WYBORY ŁAWNIKÓW”