Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

20 czerwca 2023, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miasteczku Śląskim Uchwały Nr XL/408/22 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ul. Woźnickiej i ul. Śląskiej w Miasteczku Śląskim obręb Żyglinek.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42 – 610 Miasteczko Śląskie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: um@miasteczko-slaskie.pl, w terminie do dnia 11 lipca 2023 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania ul. Woźnickiej i ul. Śląskiej w Miasteczku Śląskim obręb Żyglinek.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. prognozy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42 – 610 Miasteczko Śląskie, w terminie do dnia 11 lipca 2023 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w tym na adres email: um@miasteczko-slaskie.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pod adresem: https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/35-ochrona-danych-osobowych?lang=PL&page=0&size=50&sortType=0