Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

21 czerwca 2023, dodane przez: M.K Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 10:00

 

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 maja 2023 r. 
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 czerwca 2023 r. 
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasteczko Śląskie za 2022 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
 8. Procedura absolutoryjna.
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 3. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 4. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2022.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2022.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/233/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadużywania mandatu poselskiego przez Wandę Nowicką.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III  kwartał 2023 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2023 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na III kwartał 2023 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na III kwartał 2023 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych. 
 15. Wolne wnioski i informacje. 
 16. Zakończenie obrad.