Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

11 lipca 2023, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Miasteczko Śląskie położonego na wschód od ulicy Makowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miasteczku Śląskim Uchwały Nr XLIX/483/23 z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Miasteczko Śląskie położonego na wschód od ulicy Makowej”.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42 – 610 Miasteczko Śląskie, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: um@miasteczko-slaskie.pl, w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Miasteczko Śląskie położonego na wschód od ulicy Makowej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. prognozy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42 – 610 Miasteczko Śląskie, w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w tym na adres email: um@miasteczko-slaskie.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim pod adresem:

https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/kategorie/35-ochrona-danych-osobowych?lang=PL&page=0&size=50&sortType=0