Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1896/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

23 sierpnia 2023, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1896/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1896/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1896/23 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40, zm Dz.U. z 2023 r. poz.572) oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571), w związku Uchwałą Nr XLVII/467/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2022 r.

sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku,

zarządza się co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne gminy Miasteczko Śląskie w zakresie w zakresie ekologii i przyznać w 2023 r. dotację dla Stowarzyszenia Aktywni dla Miasteczka w wysokości 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).

§ 2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.

§ 3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej informację o rozstrzygnięciu konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.