Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

24 sierpnia 2023, dodane przez: M.K Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 sierpnia 2023 r. M.033.5.2023

Na podstawie z art. 28 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183),

podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu — listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych.

Spis zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, w dniach od 25 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. w pok. nr 28 w godzinach pracy Urzędu, tj. pn. 7:30 — 16:30, wt. - czw. 7:30 - 15:30, pt. 7:30 - 14:30

Pouczenie

Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie. Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.

Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.