Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

4 września 2023, dodane przez: M.K Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
grafika do wpisu: Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 2023 poz. 633)

Marszałek Województwa Śląskiego

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: „Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29+000) – Kalina (km 66+800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144” – powiat tarnogórski i lubliniecki, województwo śląskie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającą przez pełnomocnika w sprawie

W ramach Projektu robót geologicznych przewiduje się wykonanie robót geologicznych w granicach nieruchomości gruntowych administracyjnie zlokalizowanych w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminach: Radzionków, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Kalety, oraz w powiecie lublinieckim, w gminach: Koszęcin, Boronów i Herby. Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Stronami postępowania są wnioskodawca oraz właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne objęte Projektem robót geologicznych. Akta sprawy znajdują się w referacie ds. geologii i zasobów naturalnych Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23. Strony zainteresowane przebiegiem postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie, w szczególności do składania wniosków, uwag i środków odwoławczych – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny (32 77 40 679) lub e-mail: srodowisko@slaskie.pl.

Nadmieniam, że wynikiem niniejszego postępowania będzie decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych. W przypadku wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych, decyzja ta nie będzie upoważniać do wejścia w teren w celu wykonywania robót geologicznych. Wejście w teren powinno odbyć się za zgodą właścicieli nieruchomości. Przepis art. 85b Prawa geologicznego i górniczego stosuje się odpowiednio. Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy, termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień 31 października 2023 r. Pouczam również o przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia.

Załącznik do obwieszczenia (kliknij)