Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

13 września 2023, dodane przez: M.K Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

 Porządek obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 20 września 2023 r. o godz. 7:30

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 1. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku: zatrzymanie postępującej degradacji dachu - naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia w kościele parafialnym Narodzenia  Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim-Żyglinie  wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Miasteczko Śląskie.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Miasteczko Śląskie położonego przy ul. Brynickiej”.
 6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV  kwartał 2023 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na IV kwartał 2023 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na IV kwartał 2023 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na IV kwartał 2023 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.