Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 2005/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

7 grudnia 2023, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 2005/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 2005/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 2005/23  BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie wszczęcia postępowania "Otwarty konkurs ofert na  wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad  ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi" zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463, poz.1688) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 3 oraz art.15 ust. 2 a, 2 b, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz w związku z Uchwałą Nr LVI/531/23 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 października 2023 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi".

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania-Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Gabriela Walochnik – Starszy Inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

Pełna treść ogłoszenia (kliknij)