Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

15 lutego 2024, dodane przez: M.K Porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad LIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 13:30

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2023 r. 
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2023 r. 
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2024-2028.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/245/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2024 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku: zatrzymanie postępującej degradacji dachu - naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia w kościele parafialnym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim-Żyglinie wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Miasteczko Śląskie.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia w Gminie Miasteczko Śląskie naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat".
 12. Interpelacje i zapytania radnych. 
 13. Wolne wnioski i informacje. 
 14. Zakończenie obrad.