Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

30 kwietnia 2024, dodane przez: M.K Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

POSTANOWIENIE NR 1487/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH 11 z dnia 22 kwietnia 2024 r.,

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. oraz w glosowaniu ponownym przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Komisarz Wyborczy w Katowicach II postanawia, co następuje:

1. Zwołać na dzień 6 maja 2024 r. na godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Miasteczko Śląskie — Sala Sesyjna, sesję Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim oraz Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

2. Ustalić porządek sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, stanowiący załącznik do niniej szego postanowienia.

3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Porządek obrad I Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

 

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
  5. Wybór Przewodniczącego.
  6. Wybór Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego.
  7. Zakończenie obrad Sesji.

Wskazanie przez Komisarza Wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranego organu stanowiącego nie oznacza braku możliwości - po dokonaniu wyboru przewodniczącego - podjęcia uchwały w trybie art. 20 ust. la ustawy z 1990 r. o samorządzie gminnym, o rozszerzeniu porządku obrad o inne punkty.