Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 14/24 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

14 maja 2024, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 14/24 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 14/24 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 14/24 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2024 poz. 609) oraz  art.15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz w związku z Uchwałą nr LVI/531/23 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 października 2023 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

  1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Miasteczko Śląskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przyznać w 2024 r. dotację dla Fundacji na Rzecz Dzieci "Miasteczko Śląskie" w wysokości 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta Miasteczko Śląskie do sprawowania kontroli finansowej i Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.
  3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu informację o rozstrzygnięciu konkursu.
  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.