Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

17 maja 2024, dodane przez: M.K Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
grafika do wpisu: Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 24 maja 2024 r. o godz. 14:00

 1. Otwarcie obrad - stwierdzenie quorum.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta, 
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2024-2028.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie .
 7. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjno – zabezpieczających  pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2024 roku .
 9. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie .
 11. Interpelacje i zapytania radnych. 
 12. Wolne wnioski i informacje. 
 13. Zakończenie obrad.