Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Stawki podatku od środków transportowych obniżone do minimum

UCHWAŁA NR XXI/231/20

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala:

§ 1. Stawki   podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie wynoszą rocznie:

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  400 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550 zł,
  3. powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton -  700 zł;
 2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
 1. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 100 zł;
 2. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:
 
 1. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300 zł;
 2. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
 1. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. do 15 miejsc włącznie  - 300 zł,
  2. od 16 miejsc do 30 miejsc włącznie  - 500 zł,
  3. powyżej 30 miejsc - 750 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/108/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.