Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Stawki podatku od środków transportowych obniżone do minimum

UCHWAŁA NR XLV/451/22

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, poz. 1512) na wniosek Burmistrza Miasta

uchwala się co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie wynoszą rocznie:

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,00 zł,
  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550,00 zł,
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 700,00 zł;
 2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

 Dwie osie

 

12

13

120,00

148,00

13

14

148,00

406,00

14

15

406,00

572,00

15

 

572,00

1292,00

Trzy osie

 

12

17

148,00

256,00 

17

19

256,00

524,00

19

21

524,00

680,00 

21

23

680,00

1046,00

23

25

1046,00

1626,00

25

 

1046,00 

1626,00 

Cztery osie i więcej    

 

 

12

25

680,00

690,00

25

27

690,00

1076,00

27

29

1076,00

1706,00

29

31

1706,00

2530,00

31

 

1706,00

2530,00

         
 1. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 100,00 zł;
 2. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

     Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

160,00

160,00

18

25

274,00

496,00

25

31

578,00

948,00

31

 

1458,00

2000,00

Trzy osie i więcej

12

40

1286,00

1778,00

40

 

1778,00

2628,00

 1. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300,00 zł;
 2. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

      Stawka podatku (w złotych)

   nie mniej niż

   mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

150,00

184,00

18

25

184,00

330,00

25

 

330,00

580,00

Dwie osie

12

28

218,00

320,00

28

33

634,00

878,00

33

38

878,00

1332,00

38

 

1186,00

1754,00

Trzy osie i więcej

12

38

698,00

972,00

38

 

972,00

1322,00

         
 1. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. do 15 miejsc włącznie - 300,00 zł,
  2. od 16 miejsc do 30 miejsc włącznie - 500,00 zł,
  3. powyżej 30 miejsc - 750,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

Pełna treść Uchwały wraz z uzasadnieniem (kliknij)