Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),  Gmina Miasteczko Śląskie zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 


UPRAWNIENI DO DOWOZU:
1) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy) oraz dzieci w wieku siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
2)  uczniowie, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy ( dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
3) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a)  24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

FORMY DOWOZU
Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:
1)    Dowóz zorganizowany ( zbiorowy). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku, zgodnie z planem zajęć szkolnych poszczególnych dzieci, organizacją roku szkolnego i realizowanym harmonogramem zajęć w poszczególnych szkołach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni ferii świątecznych i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Dowóz odbywa się w dokładnie określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a przewoźnikiem, na podstawie planu zajęć lekcyjnych.
Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu do miejsca zamieszkania przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna.
2)    Dowóz indywidualny ( własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w stosownej umowie zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Miasta Miasteczko Śląskie ( art.39a. ustawy Prawo oświatowe, Dz.U.2019 poz.1148).
Wyliczenie zwrotu kosztów dowozu.
Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jeden    dzień przewozu dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.
Koszt = (a-b) x c x d/100
gdzie:
a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2019/2020 określona została w Uchwale Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasteczko Śląskie  na rok szkolny 2019/2020 i wynosi:
1) benzyna – 4,83 zł
2) olej napędowy – 4,88 zł
3) LPG – 2,01 zł.
3)    Dowóz środkami komunikacji publicznej ( lokalny transport zbiorowy). Rodzice chcący skorzystać z tej formy dowozu otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w stosownej umowie zawartej pomiędzy rodzicem, a Burmistrzem Miasta Miasteczko Śląskie ( zakup biletów miesięcznych /jednorazowych z uwzględnieniem ulg wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – Dz. U. z 2018r. poz.295).

Rodzice zainteresowani powyższymi formami dowozu składają do dnia 15 lipca w Urzędzie Miejskim następujące dokumenty:

  • Wniosek o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły.
  • Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły własnym środkiem transportu + oświadczenie wnioskodawcy.
  • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do szkoły /przedszkola dla ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami transportu zbiorowego.
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
  • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dziecka.
  • Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, potwierdzające realizację przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki wydane przez dyrektora placówki.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły

Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły własnym środkiem transportu + oświadczenie wnioskodawcy

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do szkoły przedszkola dla ucznia niepełnosprawnego i opiekuna środkami transportu zbiorowego